Kursbeginn

Intensivkurs
„Deutsch für medizinisches Personal“ C1
26.04.2021
Intensivkurs
„Deutsch für medizinisches Personal“ B2
24.05.2021
Abendkurs Deutsch B117.05.2021

Prüfungstermine

ÖIF Integrationsprüfung B107.04.2021
ÖIF Integrationsprüfung A220.04.2021